Tvistemål

Byrån biträder såväl företag som privatpersoner i tvister. Tvisterna kan handläggas av tingsrätt, förvaltningsrätt eller annan instans. Klientens intresse styr vårt arbete i dessa processer och ett nära samarbete med klienten utgör en viktig del för att nå framgång i den bakomliggande tvisten.

Att tvista i domstol är ofta komplicerat och det finns många gånger svåra bedömningar som skall göras och som utgör underlag för eventuella beslut. En del av vårt uppdrag är att se till att du som klient har ett bra beslutsunderlag.

Brottmål

Vi förbereder ditt försvar under förundersökningen och rättegången, utgår från din linje, är din rådgivare, för fram bevis och argument som talar till din förmån och visar på luckor i åklagarens påståenden.

Vi vakar över att allt går rätt till, är med vid förhör, verkar för att du inte behandlas orätt och att du inte berövas friheten.

Vi tar tillvara dina rättsliga, ekonomiska eller personliga intressen i alla avseenden under förundersökningen och rättegången.

När vi förordnas som målsägandebiträde hjälper vi dig genom hela rättsprocessen. Vi bistår dig juridiskt men fungerar också som ditt stöd under förundersökning och rättegång. Vi för även din skadeståndstalan.

Private Law - inom förmögenhetsrättslig familjerätt

Skilsmässa/separation eller dödsfall inom familjen innebär ofta att familjens samlade tillgångar ska delas upp och omfördelas. De rättsregler som tillämpas är ofta komplicerade och risk för rättsförlust kan finnas för den som inte tillvaratar sina intressen. Advokatbyrån kan bistå Dig bl.a. vad gäller frågor angående

- Makars och sambors egendomsförhållanden
- Äktenskapsförord och samboförord samt andra avtal mellan makar och sambor
- Gåvor mellan makar, sambor och barn
- Arv och testamente och bodelning
- Tvister angående bodelning och arv
- Övriga frågor i ekonomisk familjerätt

Arbetsrätt

Byrån har en omfattande och mångårig erfarenhet inom arbetsrätt vid biträdande av såväl arbetstagare som arbetsgivare.

Vi hanterar alla typer av arbetsrättsliga ärenden, från frågor om personalförändringar och uppsägningar och avskedande på grund av personliga skäl till upprättande av olika former av anställningsavtal.

Vi medverkar vid arbetsrättsliga förhandlingar och bistår vid arbetsrättsliga tvister i domstol.

Fastighets- och entreprenadrätt

Byrån företräder såväl köpare som säljare vid tvister angående fel i fastighet, som till exempel fukt- och mögelproblematik, bristfällig dränering, felbyggt våtrum, avvikelser från köpeavtal med mer.

Inom entreprenadrätten företräder vi såväl beställare som entreprenörer.