Allmänna villkor

Uppdragets omfattning

Uppdragets omfattning framgår av uppdragsbekräftelsen.

Faktureringsrutiner, principer för bestämmande av arvodet, timtaxa

Advokatbyråns arvoden beräknas i enlighet med advokatsamfundets vägledande regler. Arvodet skall vara skäligt utifrån ett antal faktorer, såsom ärendets beskaffenhet och omfattning, juristens skicklighet och snabbhet i hanteringen av ärendet samt resultatet för klienten.

Som underlag för beräkningen ligger timarvodet i ärendet, vilket framgår av uppdragsbekräftelsen. Detta timarvode tillämpas för det fall klienten har att slutligt stå för arvodet. Om motparten har att slutligt stå för arvodet har advokatbyrån dock rätt att bestämma arvodet utan begränsning till det avtalade timarvodet. Advokatbyrån förbehåller sig därmed rätten att, vid ett eventuellt rättsligt förfarande, för klients räkning yrka ersättning av motparten i enlighet med vad som generellt kan vara ett skäligt arvode enligt ovan.

Advokatbyrån har rätt att ta betalt för all tid som läggs ner i ärendet, det vill säga även mottagande och genomgång av e-brev och sms.

Utöver arvodet tillkommer ersättning för eventuella utlägg.
Fakturering sker löpande. För den händelse handläggningen av ärendet skulle sträcka sig över flera kalenderår, har advokatbyrån rätt att justera timarvodet.

Fakturering sker med 30 dagars förfallodag om inte annat har avtalats. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Det kan förekomma att det inte är möjligt att yrka eller erhålla ersättning av motparten för samtliga kostnader och utlägg som advokatbyrån haft i en process. Exempelvis kanske ett visst tekniskt utlåtande av processtaktiska skäl inte ges in till domstolen. Advokatbyrån avstår inte därigenom från sin rätt till skälig betalning av klienten. Vidare kan det tänkas att domstolen finner att det är oskäligt att motparten skall betala hela klientens ombudskostnader. Det fråntar inte advokatbyrån rätten att fordra full ersättning av klienten.

Förskottsinbetalning

Advokatbyrån kan begära in förskottsbetalning i ärendet. Förskottsbeloppet sätts in på ett klientmedelskonto, vilket innebär att medlen tillhör klient till dess de tas i anspråk vid fakturering. Inbetalat förskott regleras vid slutfaktureringen av ärendet. Om advokatbyråns arvode slutligen understiger inbetalat förskott kommer resterande del av förskottet att återbetalas.

Rättsskydd

Advokatbyrån kontrollerar om ombudskostnaderna delvis kan betalas av klientens försäkringsbolag. Framför allt är det tvister som kan prövas av tingsrätt som omfattas av försäkringarna på området.

Att rättsskyddsmomentet i en försäkring aktiveras innebär att försäkringsbolaget – under en rad olika förutsättningar och med ett antal begränsningar – har att betala en viss del av kostnaderna för uppdraget. Klienten kan alltså inte utgå ifrån att all nedlagd tid och alla vidtagna åtgärder alltid kommer att ersättas av försäkringsbolaget. Exempelvis ersätter vissa försäkringsbolag inte åtgärder som vidtagits innan dess det kan visas att tvist verkligen föreligger mellan parterna. Det kan också förekomma att försäkringsbolaget inte ersätter motpartens rättegångskostnader. Beslutet om rättsskydd innehåller också information om maximal ersättning som kan utbetalas via försäkringen. Försäkringsvillkoren kan emellertid variera väsentligt mellan olika försäkringbolag och för olika typer av tvister. Det är därför viktigt att klienten tar del av sitt bolags försäkringsvillkor och beslutet om ianspråktagande av rättsskydd eftersom det utgör grunden för klientens rätt till ersättning.

Försäkringsbolagets ställningstagande påverkar inte advokatbyråns rätt till full ersättning för uppdraget från klienten.

Ansvarsbegränsningar

Advokatbyråns rådgivning omfattar aldrig skatterättsliga aspekter eller effekter.

Advokatbyrån lämnar endast råd om svensk rätt.

Advokatbyråns ansvar för eventuell skada som klienten vållas till följd av fel eller försummelse från advokatbyråns sida vid uppdragets utförande är begränsat till ett belopp om maximalt fem miljoner kronor. Advokatbyrån har för verksamheten anpassad ansvarsförsäkring med väletablerat försäkringsbolag.

Advokatbyrån ansvarar inte för andra eventuella rådgivares eller fackmäns gjorda bedömningar, oavsett om advokatbyrån anlitat dem på klientens uppdrag eller om klienten kontaktat dem direkt.

Klienten ansvarar för brister som kan uppkomma för att klienten inte tillställer advokatbyrån det underlag som advokatbyrån efterfrågar. I det ingår att klienten tar del av handlingar och beaktar eventuellt fastställda tidsplaner i ärendet.

Kommunikation med klienten

Advokatbyrån har getts rätten att utan begränsningar kommunicera med klienten per e-post.

Originalhandlingar

Klienten ansvarar för att inte överlämna originalhandlingar till advokatbyrån. Advokatbyrån åtar sin inte att förvara originalhandlingar.

Immateriella rättigheter

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till de arbetsresultat advokatbyrån genererar i ett uppdrag tillhör advokatbyrån, men klienten har rätt att använda resultaten för de ändamål för vilka de tagits fram.

Övriga upplysningar

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd kan under vissa förutsättningar pröva arvodestvister mellan advokatbyrå och konsument. Information finns här: advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden. Nämndens postadress är: Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm.

Personuppgifter

På advokatbyråns hemsida halldinadvokater.se finns upplysningar om advokatbyråns behandling av klientens personuppgifter.